Nico Geerlings Flexwonen

Van knelpunten naar mogelijkheden

Nico Geerlings geeft een duidelijk statement af tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, aan Noordwijkerhout op 22 maart. Gezamenlijke inzet, inventiviteit en creativiteit zijn absoluut noodzakelijk om tot oplossingen op het gebied van huisvesting te komen. Niet alleen voor de groep arbeidsmigranten, maar ook voor andere spoedzoekers.

Niet alleen de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout en de identiteit van de dorpskernen waren onderwerp van gesprek tijdens het ambtsbezoek dat Jaap Smit op donderdag 22 maart aan Noordwijkerhout bracht. Na zijn gesprek met het college van B&W sprak de commissaris met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties onder meer over de vele arbeidsmigranten die in Noordwijkerhout werken en wonen. Over de huisvesting van hen, zorg en taalbarrières.

Nico Geerlings benadrukte in zijn betoog de urgentie, maar vooral ook de mogelijke oplossingsrichtingen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Urgentie

 • Arbeidsmigranten leveren een onmisbare bijdrage aan de economie.
 • Aantal EU-arbeidsmigranten groeit: 15% van de bevolking van Noordwijkerhout is arbeidsmigrant. Dat betekent ongeveer 2400 mensen.
 • In het convenant ‘huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014-2018’ (zie bijlagen) is de ambitie vastgelegd de huisvesting voor arbeidsmigranten uit te breiden naar 4250 plaatsen.
 • Anno 2018 blijkt dat de realisatie ver achterblijft bij de ambitie: van de 4250 plaatsen zijn er 976 gerealiseerd (23%). Een deel van deze 976 plaatsen betreft geen nieuwe realisatie, maar toepassing van de ‘bed voor bed-regeling’.
 • De huidige behoefte aan plaatsen voor huisvesting voor arbeidsmigranten in Holland-Rijnland wordt geschat op 3500.

Achtergrond

 • Arbeidsmigranten zijn nodig om de economie draaiend te houden en onmisbaar in Techniek, Land- en Tuinbouw, Zorg en Dienstverlening.
 • Arbeidsmigranten leveren ons veel meer op dan dat ze ons kosten en bieden daarmee kansen in plaats van bedreigingen.
 • Jaarlijks staat de groep arbeidsmigranten in Noordwijkerhout zo’n 40 miljoen euro herinvesteren in de lokale economie.
 • Uitblijven of onvoldoende kwalitatieve woonruimte betekent wegblijven werknemers en stagnatie van de groei van de lokale economie.

Oplossingen

 • Goede, gedegen huisvesting in een zeer krappe markt vraagt heel veel inventiviteit, creativiteit en gezamenlijke inzet. De verschillende groepen, waaronder jongeren en spoedzoekers, mogen elkaar niet beconcurreren maar moeten elkaar juist versterken.
 • Oplossingen niet alleen binnenstedelijk zoeken, ook in de buitengebieden, (randen) industrieterreinen en herbestemmingen moeten bijdragen.
 • Oplossingen op toekomstige nieuwbouwlocaties zoeken.
 • Flexibele (tijdelijke) oplossingen, zoals de Trampoline in Noordwijkerhout.
 • De dialoogaangaan om tot constructieve plannen en oplossingen te komen met gemeentes als het gaat om binnenstedelijke mogelijkheden, maar ook met provincie als het gaat om buitenstedelijke gebieden.
 • De huisvestingsopgaven vormen geen bedreiging, maar een kans om jonge hardwerkende arbeidsmigranten langer aan ons te binden , niet alleen voor de korte maar ook voor de lange termijn. Waarmee we ook de aankomende vergrijzingsgolf op kunnen vangen.

Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer

Project Almere

Veelgestelde vragen

PdW Vastgoed en Flexwonen hebben plannen om een shortstay verblijf voor internationale werknemers aan de Zwenkgrasstraat op Frezersplaats te realiseren. Het aantal internationale werknemers dat werkt in Almere is tussen 2010 en 2018 toegenomen van 3.500 naar 6.700, een jaarlijkse groei van 8%. Deze groei zal zich naar verwachting voortzetten. Naar schatting 4.700 internationale werknemers zijn  woonachtig in Almere. Internationale werknemers in Almere wonen nu hoofdzakelijk in reguliere woningen verdeeld over bestaande woonwijken, waar niet direct zicht op is. Doordat internationale werknemers veelal (tijdelijk) wonen in de reguliere woningen, zijn deze woningen niet beschikbaar voor andere Almeerders. Regelmatig leidt dit ook tot overbewoning in een huis: te veel mensen in één huis (waardoor een veilige en gezonde woonsituatie niet gewaarborgd is voor internationale werknemers) teveel auto’s (of busjes) in straten, zeker omdat deze woningen geconcentreerd staan in een aantal Almeerse wijken. Tot slot kennen de internationale werknemers vaak een ander leefpatroon dan de overige wijkbewoners.

Tijdelijk: Een belangrijk deel van de internationale werknemers wonen maar kort (minder dan 1 jaar) in Almere. Voor deze groep is het wenselijk om niet in reguliere woonwijken te wonen, maar tijdelijk te verblijven in complexen waar meerdere internationale werknemers verblijven. Zo een tijdelijk verblijf noemen we een shortstay verblijf. Hier blijven internationale werknemers maximaal een half jaar. Een shortstay verblijf heeft een eigen parkeerterrein, er zijn mogelijkheden voor ontmoeting (sportveld op eigen terrein en gemeenschappelijke ruimte), en moet voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen van de Stichting Normering Flexwonen. Ook woont er een beheerdersechtpaar op het terrein die 24/7 aanspreekbaar is. 

Samengevat, een shortstay is goed voor Almere omdat:

 • Continue stroom van mensen die tijdelijk in Nederland verblijven/werken;
 • Het de druk op de woningmarkt van Almere vermindert voor de Almeerders;
 • Het bijdraagt aan de leefbaarheid van wijken met een concentratie van internationale werknemers in reguliere woningen (parkeeroverlast bijvoorbeeld);
 • Het bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de internationale werknemers;
 • Het bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in Almere: met name in logistieke bedrijven werken veel (internationale) werknemers.

De locatie is geschikt omdat het goed bereikbaar is, buiten de woonwijk ligt, maar wel binnen de bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen. Vanwege de ligging aan de Hogering, is de locatie snel bereikbaar. Ook is de locatie voldoende groot om een shortstay te realiseren, waarbij men op het eigen terrein parkeert.  De locatie van het shortstay verblijf ligt op het bedrijventerrein Frezerplaats, op enige afstand van de dichtstbijzijnde woningen. Ook zijn er op enige afstand (winkel)voorzieningen waar de werknemers gebruik van kunnen maken. Hiermee ligt de shortstay niet afgelegen, maar is er wel voldoende afstand tot de woonwijk.

Er wordt een shortstay gerealiseerd met 54 á 2 persoons studio’s, die een eigen kitchenette hebben. Het gebouw wordt 3 verdiepingen hoog. In het gebouw wordt ook een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd, waar mensen die hier verblijven elkaar kunnen ontmoeten. Op het eigen terrein komt ook een sportvoorziening. Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd, zodat men kan parkeren op het eigen terrein. Tot slot komt er op het eigen terrein een woning voor een beheerdersechtpaar. Zij zijn 24/7 aanspreekbaar voor vragen en houden toezicht. Voor we verder gaan met de plannen willen wij deze graag bespreken met de omgeving. Hiervoor versturen wij in maart 2021 een brief naar de omgeving en gaan wij in gesprek met omwonenden, bedrijven, verenigingen etc.

Er ligt nog geen planning. We willen eerst de resultaten van het participatieproces afwachten

Er worden 54 1 á 2-persoons studio’s gerealiseerd, waardoor er ruimte is voor maximaal 108 mensen. We streven ernaar dat deze mensen hier maximaal een half jaar verblijven. Dit is exclusief het beheerdersechtpaar dat permanent in een bedrijfswoning op deze locatie woont.

In deze studio’s logeren voornamelijk werknemers uit Europese landen. Zij komen tijdelijk naar Almere om te werken bij bijvoorbeeld een logistiek bedrijf en hebben hier tijdelijk logiesruimte nodig.

Wij vinden het belangrijk om de bewoners, ondernemers en verenigingen nu al mee te nemen in de plannen. We horen graag hoe zij tegenover de plannen staan. En op welke wijze wij rekening kunnen houden met eventuele wensen.

Bij een dergelijk bouwtraject worden altijd de belanghebbenden betrokken. In april 2021 starten wij met het betrekken van alle belanghebbenden. Er worden gesprekken gevoerd met ondernemers en verenigingen en er wordt online bijeenkomst(en) georganiseerd. Hier kunt u uw vragen stellen en uw mening delen. Dit is de eerste mogelijkheid om iets over deze plannen te zeggen. Uw mening weegt mee bij het vervolg van het proces. Wanneer we verder komen met de plannen moeten diverse formele vergunningstrajecten doorlopen worden, waar u als belanghebbende burger inspraak kan uitoefenen.

In april wordt gestart met het voeren van gesprekken met omwonenden en ondernemers. De buurt wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Dit gebeurt in verband met de Covid maatregelen digitaal.  Met de ondernemers in de directe omgeving worden (digitale) afspraken gepland.

Na afloop van de informatiebijeenkomst en de gesprekken met de ondernemers en buurtbewoners evalueren wij de input en worden de vervolgstappen bepaald. Wanneer we doorgaan met ontwikkelen komen we terug naar de buurt en kan de buurt meedenken over de uitwerking. Dan zal er ook een overeenkomst worden getekend voor de reservering van de grond, waarna we voorbereidingen treffen om te komen tot de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Alle actuele informatie over de nieuwbouwplannen en (bouw)ontwikkelingen is te lezen op de website van Flexwonen: www.flexwonen.nu

In (digitale) bewonersbijeenkomsten worden omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen en kunnen omwonenden meepraten.  

Vragen, opmerkingen en bezwaren kunnen gestuurd worden naar: info@flexwonen.nu

Wij zullen deze zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord.

De ontwikkeling van de shortstay is gepland op een afgebakende kavel op het bedrijventerrein. Dit betekent dat wegen reeds aanwezig zijn. Onderzocht zal worden of de weg ter plaats aanpassing behoeft.  De ontwikkeling van de shortstay heeft geen invloed op het aanwezige groen in de omgeving. Alleen de kavel zal worden bebouwd. Gezien de ligging aan de Hogering en bij de entree van het bedrijventerrein worden stedenbouwkundige eisen gesteld aan het gebouw en de inrichting van de grond.

Het voornemen is om de overlast zo ver mogelijk te voorkomen en verkleinen. De kans is groot dat omwonenden er nauwelijks tot niets zullen merken van de bouw, omdat verkeer niet door de wijk rijdt. Uiteraard in overleg met de omwonenden en met de gemeente.

De internationale werknemers verblijven voor korte periode met een streven van maximaal een half jaar in de shortstay. Het zijn veelal stellen die gezamenlijk naar Almere komen om tijdelijk te werken. En gedurende deze tijd verblijven in de shortstay. Hier logeren zij met andere werknemers die hier ook tijdelijk zijn en soms dezelfde taal spreken. Door een sportvoorziening en een gemeenschappelijke ruimte in het shortstay verblijf is er voldoende gelegenheid voor deze mensen om elkaar te ontmoeten.

Zij werken vaak fulltime en reizen per auto naar het werk. Door de rechtstreekse verbinding van de shortstay met de Hogering is er alleen verkeer door de Zwenkgrasstraat.

De werknemers doen boodschappen in de supermarkten en kunnen winkelen in het stadscentrum, rondwandelen in de omgeving.

Een van de initiatiefnemers is Flexwonen.nu en is gespecialiseerd in mensen goed en veilig te laten wonen en tegelijkertijd de reguliere woningmarkt openhouden voor inwoners. Flexwonen.nu verhuurt en beheert hoogwaardige woonlocaties voor internationale werknemers. Zij streven ernaar een voorbeeld te stellen voor goede en gedegen huisvesting voor internationale werknemers. Door haar jarenlange kennis en ervaring, weten zij als geen ander, dat als internationale werknemers zich gerespecteerd voelen in hun omgeving, zij beter presteren op de werkvloer.

Elke huisvestingslocatie van Flexwonen.nu heeft een beheerder. Bij deze locatie in Almere zal de beheerder zelf op het terrein wonen en hierdoor is er 24/7 toezicht. De beheerder is het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of incidenten.

Lees meer