Initiatiefvoorstel huisvesting gepresenteerd

“Gelijke behandeling van de Nederlandse arbeidskracht en de arbeidsmigrant staat voorop.” Nico Geerlings is blij met het initiatiefvoorstel dat  de VVD in gemeente Hollands Kroon heeft gepresenteerd om slagvaardiger te kunnen handelen op het gebied van huisvesting. Voor het faciliteren van meer logies accommodatie en een snellere registratie van de migrant in de gemeentelijke administratie. “Een voorstel waar alle partijen en belanghebbenden voordeel bij hebben en dat ongewenste situaties tegengaat. En een goed voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen werkgevers, uitzendorganisaties en gemeenten.”

Lees het hele artikel hieronder:

VVD wil dat arbeidsmigranten en NL-arbeidskrachten gelijk worden behandeld

Door Redactie op 03 maart 2018

De VVD vindt dat arbeidsmigranten en Nederlandse arbeidskrachten gelijk moeten worden behandeld. Dat begint bij een snelle registratie, ook qua wonen en belastingen. Vandaag is een initiatiefvoorstel gepresenteerd aan de ondernemers Nico Geerligs (Flexibel Human Services) en Jaap Noordam (Red Harvest). De VVD vindt dat Hollands Kroon slagvaardiger moet zijn. Zonder voldoende goede plekken komen arbeidsmigranten op plaatsen terecht waar je ze niet wilt hebben.

Als bedrijven in Hollands Kroon hun groeiperspectief willen verzilveren, moeten ze kunnen beschikken over voldoende personeel. Omdat onze eigen beroepsbevolking krimpt, zijn veel arbeidsmigranten nodig. Maar die komen alleen als hun huisvesting is geregeld. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Daarom komt de VVD nu met een initiatiefvoorstel om dat goed te regelen. Daar is een groot economisch belang mee gediend.

Het VVD-plan laat het mes aan twee kanten snijden. Het is gebaseerd op het faciliteren van meer logiesaccommodaties bij agrarische bedrijven of op industrieterreinen en een snellere registratie van de migrant in onze gemeentelijke administratie. De migrant mag maximaal een jaar gebruik maken van een logies-accommodatie. Tegelijkertijd krijgt deze toegang tot de lijst van woningzoekenden. Eventueel kunnen ze in de tussentijd wonen op kleinere logies-locaties in dorpen.

De essentie van het plan is door met een andere benadering van de arbeidsmigrant beter in te spelen op de mensen, die hier langjarig willen blijven. Zij moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als hun Nederlandse collega’s. Als het gaat om salariëring, loonbelasting, wegenbelasting, verzekeringen en hun plek om de lijst met woningzoekenden. Om dit te bereiken, moeten ze beter worden geregistreerd.

Inschrijven

Inschrijven in de gemeentelijke basis administratie is een heel gedoe. Maar in de gemeente Westland is gebleken, dat het inschrijven van arbeidsmigranten beter gaat als dit slimmer wordt georganiseerd. In Westland is het proces zo vereenvoudigd dat het per persoon geen half uur, maar dertig seconden duurt.

De crux is dat alle documenten niet door de ambtelijk medewerker van de gemeente, maar door de werkgever worden voorbereid. Die levert de kant en klare sets formulieren voor inschrijving en ID’s aan bij de gemeente, waar een eindcontrole plaats vindt. Een tweede check is bij het zetten van de handtekening.

Om de arbeidsmigranten daadwerkelijk in te schrijven wordt eens per maand een bijeenkomst georganiseerd. Daar komen tientallen mensen tegelijk naar toe. Voor het zetten van hun handtekening, maar ook voor het zien van een informatieve film over hoe het werkt in Nederland of Hollands Kroon. Wat wel en niet van je wordt verwacht. Wat we normaal vinden in dit land, en wat niet.

Werkgevers en uitzendorganisaties in het Westland zijn enthousiast. De gemeente Westland is dat ook, omdat de werkgevers van hun medewerkers een machtiging krijgen om de gemeente te mogen informeren op het moment dat ze vertrekken. Zo houdt de gemeente Westland haar bestanden op orde. En is er ook een betrouwbaar beeld als het gaat om demografische opbouw van de bevolking in Westland.

Dat laatste is van belang bij de toewijzing van woningcontingenten door de provincie, maar ook bij de vergunningverlening voor de ontwikkeling van logies-accommodaties. De VVD vindt dat Hollands Kroon op dit punt slagvaardiger moet zijn. Zonder voldoende goede plekken komen arbeidsmigranten op plekken terecht waar je ze niet wilt hebben. Dit geeft overlast.

Voordelen

De effecten van deze aanpak zijn in diverse opzichten voordelig. Ons aantal inwoners groeit als meer arbeidsmigranten zijn ingeschreven. Dat ondersteunt onze positie in de onderhandeling met de provincie over de contingenten die de gemeente krijgt. Ook dat heeft in Westland resultaat gehad. Met meer inwoners ontvangt Hollands Kroon een hoger bedrag uit het Gemeentefonds. Wat logisch is, want arbeidsmigranten draaien volledig mee in onze samenleving.

En tot slot kan de gemeente zich onttrekken aan de status van een gemeente waar krimp op de loer ligt. Ook voor de werkgevers is het voordelig. Als het contingent aan woningen groeit en er meer logies-accommodaties beschikbaar zijn, kunnen ze arbeidsmigranten beter contracteren zodat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

Het laat zich raden wat de effecten zijn voor de lokale economie als de bevolking groeit door de komst van jonge volwassenen en stellen met kinderen.

De VVD neemt het idee mee bij eventuele coalitie-onderhandelingen.

https://hollandskroon.vvd.nl/nieuws/28395/vvd-wil-dat-arbeidsmigranten-en-nl-arbeidskrachten-gelijk-worden-behandeld

Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer

Project Almere

Veelgestelde vragen

PdW Vastgoed en Flexwonen hebben plannen om een shortstay verblijf voor internationale werknemers aan de Zwenkgrasstraat op Frezersplaats te realiseren. Het aantal internationale werknemers dat werkt in Almere is tussen 2010 en 2018 toegenomen van 3.500 naar 6.700, een jaarlijkse groei van 8%. Deze groei zal zich naar verwachting voortzetten. Naar schatting 4.700 internationale werknemers zijn  woonachtig in Almere. Internationale werknemers in Almere wonen nu hoofdzakelijk in reguliere woningen verdeeld over bestaande woonwijken, waar niet direct zicht op is. Doordat internationale werknemers veelal (tijdelijk) wonen in de reguliere woningen, zijn deze woningen niet beschikbaar voor andere Almeerders. Regelmatig leidt dit ook tot overbewoning in een huis: te veel mensen in één huis (waardoor een veilige en gezonde woonsituatie niet gewaarborgd is voor internationale werknemers) teveel auto’s (of busjes) in straten, zeker omdat deze woningen geconcentreerd staan in een aantal Almeerse wijken. Tot slot kennen de internationale werknemers vaak een ander leefpatroon dan de overige wijkbewoners.

Tijdelijk: Een belangrijk deel van de internationale werknemers wonen maar kort (minder dan 1 jaar) in Almere. Voor deze groep is het wenselijk om niet in reguliere woonwijken te wonen, maar tijdelijk te verblijven in complexen waar meerdere internationale werknemers verblijven. Zo een tijdelijk verblijf noemen we een shortstay verblijf. Hier blijven internationale werknemers maximaal een half jaar. Een shortstay verblijf heeft een eigen parkeerterrein, er zijn mogelijkheden voor ontmoeting (sportveld op eigen terrein en gemeenschappelijke ruimte), en moet voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen van de Stichting Normering Flexwonen. Ook woont er een beheerdersechtpaar op het terrein die 24/7 aanspreekbaar is. 

Samengevat, een shortstay is goed voor Almere omdat:

  • Continue stroom van mensen die tijdelijk in Nederland verblijven/werken;
  • Het de druk op de woningmarkt van Almere vermindert voor de Almeerders;
  • Het bijdraagt aan de leefbaarheid van wijken met een concentratie van internationale werknemers in reguliere woningen (parkeeroverlast bijvoorbeeld);
  • Het bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de internationale werknemers;
  • Het bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in Almere: met name in logistieke bedrijven werken veel (internationale) werknemers.

De locatie is geschikt omdat het goed bereikbaar is, buiten de woonwijk ligt, maar wel binnen de bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen. Vanwege de ligging aan de Hogering, is de locatie snel bereikbaar. Ook is de locatie voldoende groot om een shortstay te realiseren, waarbij men op het eigen terrein parkeert.  De locatie van het shortstay verblijf ligt op het bedrijventerrein Frezerplaats, op enige afstand van de dichtstbijzijnde woningen. Ook zijn er op enige afstand (winkel)voorzieningen waar de werknemers gebruik van kunnen maken. Hiermee ligt de shortstay niet afgelegen, maar is er wel voldoende afstand tot de woonwijk.

Er wordt een shortstay gerealiseerd met 54 á 2 persoons studio’s, die een eigen kitchenette hebben. Het gebouw wordt 3 verdiepingen hoog. In het gebouw wordt ook een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd, waar mensen die hier verblijven elkaar kunnen ontmoeten. Op het eigen terrein komt ook een sportvoorziening. Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd, zodat men kan parkeren op het eigen terrein. Tot slot komt er op het eigen terrein een woning voor een beheerdersechtpaar. Zij zijn 24/7 aanspreekbaar voor vragen en houden toezicht. Voor we verder gaan met de plannen willen wij deze graag bespreken met de omgeving. Hiervoor versturen wij in maart 2021 een brief naar de omgeving en gaan wij in gesprek met omwonenden, bedrijven, verenigingen etc.

Er ligt nog geen planning. We willen eerst de resultaten van het participatieproces afwachten

Er worden 54 1 á 2-persoons studio’s gerealiseerd, waardoor er ruimte is voor maximaal 108 mensen. We streven ernaar dat deze mensen hier maximaal een half jaar verblijven. Dit is exclusief het beheerdersechtpaar dat permanent in een bedrijfswoning op deze locatie woont.

In deze studio’s logeren voornamelijk werknemers uit Europese landen. Zij komen tijdelijk naar Almere om te werken bij bijvoorbeeld een logistiek bedrijf en hebben hier tijdelijk logiesruimte nodig.

Wij vinden het belangrijk om de bewoners, ondernemers en verenigingen nu al mee te nemen in de plannen. We horen graag hoe zij tegenover de plannen staan. En op welke wijze wij rekening kunnen houden met eventuele wensen.

Bij een dergelijk bouwtraject worden altijd de belanghebbenden betrokken. In april 2021 starten wij met het betrekken van alle belanghebbenden. Er worden gesprekken gevoerd met ondernemers en verenigingen en er wordt online bijeenkomst(en) georganiseerd. Hier kunt u uw vragen stellen en uw mening delen. Dit is de eerste mogelijkheid om iets over deze plannen te zeggen. Uw mening weegt mee bij het vervolg van het proces. Wanneer we verder komen met de plannen moeten diverse formele vergunningstrajecten doorlopen worden, waar u als belanghebbende burger inspraak kan uitoefenen.

In april wordt gestart met het voeren van gesprekken met omwonenden en ondernemers. De buurt wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Dit gebeurt in verband met de Covid maatregelen digitaal.  Met de ondernemers in de directe omgeving worden (digitale) afspraken gepland.

Na afloop van de informatiebijeenkomst en de gesprekken met de ondernemers en buurtbewoners evalueren wij de input en worden de vervolgstappen bepaald. Wanneer we doorgaan met ontwikkelen komen we terug naar de buurt en kan de buurt meedenken over de uitwerking. Dan zal er ook een overeenkomst worden getekend voor de reservering van de grond, waarna we voorbereidingen treffen om te komen tot de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Alle actuele informatie over de nieuwbouwplannen en (bouw)ontwikkelingen is te lezen op de website van Flexwonen: www.flexwonen.nu

In (digitale) bewonersbijeenkomsten worden omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen en kunnen omwonenden meepraten.  

Vragen, opmerkingen en bezwaren kunnen gestuurd worden naar: info@flexwonen.nu

Wij zullen deze zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord.

De ontwikkeling van de shortstay is gepland op een afgebakende kavel op het bedrijventerrein. Dit betekent dat wegen reeds aanwezig zijn. Onderzocht zal worden of de weg ter plaats aanpassing behoeft.  De ontwikkeling van de shortstay heeft geen invloed op het aanwezige groen in de omgeving. Alleen de kavel zal worden bebouwd. Gezien de ligging aan de Hogering en bij de entree van het bedrijventerrein worden stedenbouwkundige eisen gesteld aan het gebouw en de inrichting van de grond.

Het voornemen is om de overlast zo ver mogelijk te voorkomen en verkleinen. De kans is groot dat omwonenden er nauwelijks tot niets zullen merken van de bouw, omdat verkeer niet door de wijk rijdt. Uiteraard in overleg met de omwonenden en met de gemeente.

De internationale werknemers verblijven voor korte periode met een streven van maximaal een half jaar in de shortstay. Het zijn veelal stellen die gezamenlijk naar Almere komen om tijdelijk te werken. En gedurende deze tijd verblijven in de shortstay. Hier logeren zij met andere werknemers die hier ook tijdelijk zijn en soms dezelfde taal spreken. Door een sportvoorziening en een gemeenschappelijke ruimte in het shortstay verblijf is er voldoende gelegenheid voor deze mensen om elkaar te ontmoeten.

Zij werken vaak fulltime en reizen per auto naar het werk. Door de rechtstreekse verbinding van de shortstay met de Hogering is er alleen verkeer door de Zwenkgrasstraat.

De werknemers doen boodschappen in de supermarkten en kunnen winkelen in het stadscentrum, rondwandelen in de omgeving.

Een van de initiatiefnemers is Flexwonen.nu en is gespecialiseerd in mensen goed en veilig te laten wonen en tegelijkertijd de reguliere woningmarkt openhouden voor inwoners. Flexwonen.nu verhuurt en beheert hoogwaardige woonlocaties voor internationale werknemers. Zij streven ernaar een voorbeeld te stellen voor goede en gedegen huisvesting voor internationale werknemers. Door haar jarenlange kennis en ervaring, weten zij als geen ander, dat als internationale werknemers zich gerespecteerd voelen in hun omgeving, zij beter presteren op de werkvloer.

Elke huisvestingslocatie van Flexwonen.nu heeft een beheerder. Bij deze locatie in Almere zal de beheerder zelf op het terrein wonen en hierdoor is er 24/7 toezicht. De beheerder is het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of incidenten.

Lees meer